ul. Walkosze 18 |  34-500 Zakopane |  tel.: +48 530 41 67 41

ul. Walkosze 18

34-500 Zakopane
---
tel.: +48 530 41 67 41
e-mail: willaolsza@gmail.com

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Willa Olsza Katarzyna Strączek ul. Walkosze 18, Zakopane 34-500

 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

 • Dane osobowe

 

Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości naadres e-mail : kontakt@willaolsza.pl.

Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

 

 • Zobowiązania Administratora

 

Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.

Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

 

 • Zobowiązania Hotres.pl

 

Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.

 

W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

 

 • szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
 • ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
 • zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
 • regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

 • Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 

 • konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 • konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 • rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

 

Kancelaria adwokacka

www.adwokatzakopane.pl

W trosce o udany wypoczynek Państwa oraz innych Gości prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami, jakie obowiązują w naszym obiekcie. 

 

 • Doba hotelowa: 

Pokój w Willi Olsza wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o 12.00 w dniu wyjazdu. Podstawą do zameldowania się w pokoju jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.

 

 • Należność za pobyt:

1. Należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu gotówką lub kartą płatniczą.

2. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie willi przez osobę dokonującą rezerwacji.

3. Nie wykorzystanie całości pobytu przez gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

4. Willa Olsza uwzględnia życzenia Gościa przedłużenia pobytu w miarę możliwości i wolnych pokoi.

 

 • Cisza Nocna:

Prosimy o zachowanie ciszy od 23.00 do 6.00 rano.Prosimy o zamykanie za sobą drzwi wejściowych podczas trwania ciszy nocnej.

 

 • Prośby i uwagi:

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich do wynajmującego, co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

 

 • Parking:

Do Państwa dyspozycji oddajemy darmowy, niestrzeżony parking. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim mienie.

 

 • Pokoje, czystość i sfera prywatna:

 

W momencie przekazania przez nas klucza do pokoju, stają się Państwo gospodarzami tego miejsca. Swoim zachowaniem, nie zakłócamy pobytu innych Gości. Właściciel obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. W przypadku odwiedzin osób spoza obiektu prosimy o poinformowanie nas o tym. Osoby nie zameldowane w Willi Olsza mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do 22:00 Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z ich winy.

 

 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe:

Ze względu na komfort Państwa i naszych przyszłych Gości, oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe obowiązuje w obiekcie całkowity zakaz palenia. Prosimy jednak w żadnym wypadku nie palić w pokojach.

 

 • Zwierzęta:

Akceptujemy pobyty ze zwierzętami - za dopłatą.

 

 • Pozostawione rzeczy:

 

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres.W przypadku nie otrzymania dyspozycji przedmioty te zostaną zniszczone.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN